Конкурси 2018

НАСЛОВНА / Конкурси 2018

Датум: 28.11.2018

Туристичка организација,,Опленац,, Топола на основу члана 24. Закона о раду(Сл. Гласник РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе Општине Топола,бр. 020-325/2017-05-1, и Закључка Комисије 51 за давање сагласности за ново запошљавање  и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-2809/2018 од 27.03.2018.год. и Одлуке директора број 275/33 oд 26.11.2018. год. и члана 20.Статута Туристичке организације ,,Опленац“ Топола, број 64/33 и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места бр.94/33 ,   оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ,, ОПЛЕНАЦ,, ТОПОЛА

       I    Орган у коме се радно место попуњава: Туристичка организација Опленац Топола, ул. Бул. Краља Александра 18, Топола

II    Радно место које се попуњава:  Координатор у туристичко информативном центру

Опис посла:

 • Координира пословима у туристичко информативном центру
 • Координира дистрибуцију промотивног материјала, сувенира, предмета домаће радиности
 • Координира продају сувенира, публикација и других артикала и дневно води евиденцију
 • Кооординира контролу залиха промотивног материјала у информативним центрима, прати и контролише процес штампе
 • Прати и контролише процес штампе и дистрибуцију информативног и пропагандног материјала у штампаној и електронској форми
 • Креира и управља фото базом
 • Прати и контролише стање залиха промотивног материјала и сувенира
 • Израђује извештај о раду инфо центра
 • Сачињава план рада информатора водећи рачуна о периодима појачане потребе за туристичким информацијама

Расположиви документи:

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ  МЕСТА – Преузми


Датум: 07.11.2018

На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (,,Службени гласник РС“, број: 68/15 и 81/16), члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу (,,Службени гласник РС“, број: 17/16), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе Општине Топола , број 020-325/2017-05-I, Закључка Комисије 51 број 112-2809/2018 од 27.03.2018. године и  члана 20. Статута Туристичке организације ,,Опленац,, Топола број 64/33 од 02.02.2017. године и Решења о попуњавању радног места , број 261/33 од 05.11.2018. године

                  Директор Туристичке организације ,, Опленац,, Топола, оглашава

ИНТЕРНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ  МЕСТА

  I  У Туристичкој организацији ,, Опленац,, Топола,  расписује се интерни конкурс за попуну радног места:

КООРДИНАТОР У ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ

 • Координира пословима у туристичко информативном центру
 • Координира дистрибуцију промотивног материјала, сувенира, предмета домаће радиности
 • Координира продају сувенира, публикација и других артикала и дневно води евиденцију
 • Кооординира контролу залиха промотивног материјала у информативним центрима, прати и контролише процес штампе
 • Прати и контролише процес штампе и дистрибуцију информативног и пропагандног материјала у штампаној и електронској форми
 • Креира и управља фото базом
 • Прати и контролише стање залиха промотивног материјала и сувенира
 • Израђује извештај о раду инфо центра
 • Сачињава план рада информатора водећи рачуна о периодима појачане потребе за туристичким информацијама

Расположиви документи:

 – ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ  МЕСТА – Преузми