Конкурси 2019

НАСЛОВНА / Конкурси 2019

Датум: 16.01.2019

Управни одбор Туристичке организације ,,Опленац,, Топола на основу члана 74. Закона о запосленима у Јавним службама ( Сл. Гласник РС, бр.113/2017), члана 39. Закона у туризму ( Сл. Гласник РС , бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон,93/12,84/15 и 83/18-др. закон, члана 13. Статута Туристичке организације,, Опленац ,, Топола, број 64/33 од 02.02 2017. и члана 2. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места бр.94/33 од 26.03.2018 , објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ,, ОПЛЕНАЦ,, ТОПОЛА

I Орган у коме се радно место попуњава: Туристичка организација Опленац Топола, ул. Бул. Краља Александра 18, Топола

II Радно место које се попуњава: Директор на мандатни период од 4 године

Опис посла:

– Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и колективним уговором и утврђује износе накнада сарданика у складу са законом и Статутом
– Закључује уговоре у име и за рачун установе
– Даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свога рада запосленима у случајевима законом и статутом
– Предстваља и заступа туристичку организацију (у даљем тексту ТО)
– Организује и руководи радом ТО;
– Доноси правилник о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом ТО
– Предлаже акте које доноси Управни одбор ТО;
– Предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја и финансијски план ТО и предузима мере за спровођење пословне политике плана развоја и програма рада
– Одговоран је за спровођење програма рада ТО
– Одговоран је за мaтeријално финансијско пословање ТО
– Извршава одлуке Управног одбора ТО и предузима мере за њихово спровођење;
– Стара се о законитости рада, одговара за коришћење и располагање имовином;

Услови:
– Високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису које уређује високо образовање почев од 10.09.2005
– на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
– радно искуство од четири године, од чега најмање две на руководећем радном месту;
– активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете.
– знање рада на рачунару.

Расположиви документи:

– ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ  МЕСТА – Преузми